Karjera

Karjera
Atnaujinta: 2024-05-31

LAISVA DARBO VIETA ADMINISTRATORIAUS PAREIGOSE

Darbo pobūdis: operatyviai priima, registruoja, perduoda vykdymui gaunamą informaciją, korespondenciją ir dokumentus, užtikrina kokybišką asmenų aptarnavimą, registruoja raštiškus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus bei skundus, vykdo Biuro dokumentų valdymo organizavimą, administruoja Biuro dokumentų valdymo sistemą „Kontora“, teikia dokumentų valdymo ataskaitas, rengia Biuro vidaus teisės aktų, raštų projektus, Biuro direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų projektus dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas, darbo krūvio paskirstymo, atsižvelgiant į darbo sutartyje nurodytą darbo laiką, skatinimo, nuobaudų skyrimo, darbo sutarties termino pratęsimo darbuotojams, kasmetinių, tikslinių ir nemokamų atostogų, papildomų poilsio dienų, komandiruočių siuntimo, pareigybių aprašymų tvirtinimo ir kitais su personalo valdymu susijusiais klausimais, rengia įvairius dokumentus (perdavimo-priėmimo aktus, pažymas, pranešimus institucijoms ir kt.) personalo ir kitais klausimais, rengia ir pateikia Biuro direktoriui tvirtinti pareigybių aprašymus, nuostatus ir pareigybių sąrašą, pasirašytinai supažindina naujai priimtus darbuotojus su Biuro darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais, pasikeitus teisės aktams ar veiklos organizavimui Biure, inicijuoja vidaus administravimą reglamentuojančių dokumentų (įsakymų, tvarkų aprašų, reglamentų, taisyklių ir kt.) rengimą bei su patvirtintais dokumentais supažindina Biuro darbuotojus, sudaro ir tvarko Biuro darbuotojų asmens bylas, daro jose įrašus apie pasikeitimus, susijusius su jų pareigomis, darbo užmokesčiu, priedus, paskatinimus, nuobaudas ir užtikrina asmens bylų saugojimą, dalyvauja organizuojant personalo mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, rengia ir tvarko dokumentus, susijusius su kvalifikacijos tobulinimo organizavimu, užtikrina sklandų dokumentų pateikimą Biuro direktoriui, konsultuoja Biuro darbuotojus dokumentų rengimo klausimais ir prižiūri, kaip Biuro darbuotojai laikosi dokumentų rengimo taisyklių reikalavimų, kontroliuoja ir užtikrina pavedimų įvykdymo terminus, rengia dokumentacijos planą, užveda ir tvarko dokumentacijos bylas, sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašų projektus, archyvuoja dokumentus, organizuoja susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, rengia jų protokolus, vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas ir rengia asmens duomenų saugos dokumentus, užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą, rengia ir teikia direktoriui tvirtinti einamųjų metų Viešųjų pirkimų planą, rengia bei tvarko kitus viešųjų pirkimų dokumentus, rengia ir teikia direktoriui tvirtinti korupcijos prevencijos planą bei ataskaitą, sudaro kartu su Biuro darbuotojais planuojamų atostogų grafikų projektus, teikia juos Biuro direktoriui tvirtinti, sudaro darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pildo tarnybinio automobilio (-ių) kelionės lapus, periodiškai atnaujina informaciją Biuro interneto svetainėje ir užtikrina, kad ji atitiktų valstybės ir savivaldybių interneto svetainėms keliamus teisės aktų reikalavimus, esant reikalui tvirtina dokumentų kopijas, saugo ir nustatyta tvarka naudoja Biuro antspaudus ir spaudus, atsako už tinkamą jų naudojimą, kontroliuoja Biuro darbuotojų profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą, vykdo Biuro patalpų valymo kokybės kontrolę, vykdo asmenų registraciją į Biuro organizuojamus renginius bei veiklas, organizuoja svečių priėmimą Biure, vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Biuro direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją, savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Biuro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.

Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis socialinių mokslų srities išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Profesija: Administratorius

Pageidautina panašaus pobūdžio darbo patirtis

Pareigybės lygis: A2 

Koeficientas: 0,72

Darbo užmokestis (bruto): nuo 1285,49 Eur./mėn. ir kintamoji dalis

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota

Įdarbinama: Pradėti dirbti iš karto

Darbo grafikas: 40 val./sav.

Pradžia – pabaiga: 8.00 val. – 17.00 val.

Komandiruotės: Pagal poreikį

Darbo vietos adresas: Tauragės r. sav. Tauragė, Prezidento g. 7.

Darbdavio kontaktai:

Kontaktinis asmuo: Daiva Genienė

Mobilus telefonas: 8 686 54112           

El. paštas: daiva.geniene@tauragesvsb.lt                                                                                    

Pageidavimus pateikti: El. paštu