Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos
Atnaujinta: 2024-05-31

 

SAVIŽUDYBĖ – NE IŠEITIS. RASKIME SPRENDIMĄ KARTU. 

Taip pat informacijos rasite:

FB: BENDRUOMENĖ, SAUGANTI NUO SAVIŽUDYBIŲ – visiems.

TUESI.LT – visiems.

ARTIMIEMS.LT – nusižudžiusiųjų artimiesiems.

GENTYS.LT – vyrams.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KREIPTIS PAGALBOS NORMALU. LEISK TAU PADĖTI.

Nemokamos psichologo konsultacijos.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2023-01-20) teikia psichologo individualias ir (ar) grupines konsultacijas, siekiant stiprinti Tauragės rajono savivaldybės gyventojų psichologinę gerovę ir psichikos sveikatą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PSICHOLOGINĖS GEROVĖS IR PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

Paslaugos teikiamos asmenims, kurie susiduria su psichikos sveikatos rizikos veiksniais dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

Psichologas konsultacijų metu suteiks emocinę paramą, sudarys galimybes išreikšti ir (ar) sumažinti su asmens sudėtinga situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius. Individualios konsultacijos teikiamos ne daugiau 6 konsultacijų po 1 ak. val. asmeniui. Konsultavimo paslaugos teikiamos anonimiškai.

Kviečiame dalyvauti individualiose konsultacijose ir praktiniuose bendruose užsiėmimuose.

Registracija tel. 8 607 41 646

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEMOKAMI ANKSTYVOJO SAVIŽUDYBIŲ ATPAŽINIMO IR KOMPLEKSINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKYMAI.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro savižudybių prevencijos mokymų instruktoriai teikia nemokamus bazinius savižudybių prevencijos mokymus visuomenei, kuriuose pristato savižudybių statistiką Lietuvoje ir Tauragės rajone, moko atpažinti savižudybės rizikos ženklus, tinkamai į juos reaguoti ir paskatinti kreiptis psichologinės pagalbos. Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus, ne mažiau kaip 3 valandų, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei. 

Išsamesnė informacija tel. 8 607 41 646, 8 686 54 112.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEMOKAMOS PRIKLAUSOMYBIŲ KONSULTANTO KONSULTACIJOS.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia nemokamas priklausomybių konsultanto paslaugas, vadovaujantis 2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-989 „Dėl priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTAVIMO PASLAUGŲ RIZIKINGAI IR ŽALINGAI ALKOHOLĮ VARTOJANTIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATRVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO MOKYMAI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS.

Tikslinė grupė – mokyklų mokytojai, mokytojų padėjėjai, socialiniai pedagogai, specialiųjieji pedagogai, psichologai, psichologų asistentai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, visuomenės sveikatos specialistai, mokyklos administracijos darbuotojai. 

Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą,  reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais. 

Specialistų komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata, į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą. Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu. 

Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos. Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei. Minimalus grupės narių skaičius yra 8.

 Po mokymų išduodami pažymėjimai.

Šiuos mokymus organizuoja Tauragės rajono savivalsdybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujantis 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-523 „Dėl mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2020-09-29).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE STIPRINIMO VEIKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSICHIKOS SVEIKATOS KOMPETENCIJŲ DIDINIMO MOKYMAI TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ / ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS.

Asmens kompetencija psichikos sveikatos srityje – asmens gebėjimas praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas, reikalingas gerai psichikos sveikatai užtikrinti ir palaikyti.

Raštingumas psichikos sveikatos srityje – asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą. Psichikos sveikatos raštingumo komponentai: a) gebėjimas atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; b) žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis; c) žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; d) palankus požiūris į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos; e) žinios ir įgūdžiai, kaip ir kur ieškoti informacijos apie psichikos sveikatą.

Mokymų tikslas – didinti darbdavių ir darbuotojų žinias apie psichikos sveikatą darbe ir stiprinti jų kompetenciją psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo psichikos sveikatos rizikos veiksniams didinimui ir psichosocialinės aplinkos darbovietėse gerinimui.

Specialistų komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas.

Bendra mokymų trukmė – 32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko turi būti skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti. Mokymus rekomenduojama organizuoti bent 6 mokymų užsiėmimus kas 2–4 savaites. Didžiausias asmenų skaičius grupėje – 20. 

Po mokymų išduodami pažymėjimai.

Šiuos mokymus organizuoja Tauragės rajono savivalsdybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujantis 2019 m. gegužės 17 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija 2020-10-01).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJOS PSICHIKOS SVEIKATOS SRITYJE DIDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Registracija tel. 8 607 41 646.


ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA.

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina ankstyvosios intervencijos programą, skirtą eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12-18 m. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis.

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvojiintervencijafbclid=IwAR0Yzi6uFCmFJSNHo2EyvWEv1QAyZROu81IyBT8SZcT2BDLNVBzzR6Scu6Q

Kontaktinis asmuo: vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Marius Trajanauskas

Tel. 8 670 26 075, el. p. marius.trajanauskas@tauragesvsb.lt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KVIEČIAME DALYVAUTI SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOJE, SKIRTOJE ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI CUKRINIO DIABETO PROFILAKTIKAI.

Programos tikslas – stiprinti širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatą, suteikti žinių ir formuoti sveikatai palankius įgūdžius, keisti elgseną ir ugdyti asmeninę atsakomybę už savo sveikatą.

Programos tikslinė grupė – asmenys nuo 40 m. iki 60 m. 

Programa skirta – asmenims, kuriems nustatyta širdies ir kraujagyslių ligų ir (arba) cukrinio diabeto rizika, arba asmenims, kurie savanoriškai kreipiasi dėl dalyvavimo Programoje.

Programa vykdoma vadovaujantis 2014 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-979 patvirtinto „Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašu“ (Suvestinė redakcija 2022-07-01).

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b574b900481b11e4ba2fc5e712e90cd4/asr

Kontaktinis asmuo: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Karolina Preikšaitienė

Tel. 8 683 06 188, el. p. karolina.preiksaitiene@tauragesvsb.lt