Straipsniai

Visuomenės sveikatos stebėsenos sąvoka ir jos tikslas

2016-02-02

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS) asmens duomenys bus tvarkomi laikantis reglamento reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas VSS IS pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą


Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.[1] Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybių lygiu nusakoma, kaip savivaldybių teritorijose vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena.[2]

Stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.[3] Pagrindinis visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje dokumentas, kuris nustato nacionalinius sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ yra Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programa (toliau – LSP). Programoje iškeltas 1 strateginis tikslas ir 4 tikslai bei jų uždaviniai. Visuomenės sveikatai svarbūs veiksniai yra šalies demografiniai rodikliai, socialiniai ir sveikatos netolygumai, fizinė darbo ir gyvenamoji aplinka, asmens gyvensenos ypatumai, sveikatos priežiūros sistema. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas (toliau – PRS). PRS sudaro 51 unifikuotas rodiklis, geriausiai apibūdinantis LSP siekinius. Kai kurių PRS numatytų rodiklių nepateiksime, nes jiems tik rengiamos skaičiavimo ir stebėsenos vykdymo metodikos.

Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas atliekamas taikant "šviesoforo" principą. Remiantis 2014 m. savivaldybių rodiklių su Lietuvos vidurkio santykinėmis reikšmėmis visos savivaldybės suskirstomos nuo geriausią situaciją atspindinčio rodiklio (žalias), vidutinę – patenkinamą situaciją (geltonas), iki blogiausią situaciją atspindinčio rodiklio (raudonas). Naudojant šį principą ir 2014 m. savivaldybių rodiklių duomenis parengtas Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau HI SIC) leidinys „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m.“.

Remiantis HI SIC leidinyje „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m.“ pateiktu Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių profiliu ir jų interpretavimo rezultatais išskirti 3 blogiausią situaciją atspindintys rodikliai bei sudarytas Tauragės rajono savivaldybės probleminių visuomenės sveikatos sričių sąrašas.

Kasmetinis stebėsenos ataskaitos tikslas – įvertinti LSP įgyvendinimą savivaldybėse ir pamatyti savo situaciją Lietuvos kontekste bei apžvelgti analizuojamų rodiklių pokyčius. Remiantis nurodytu tikslu atlikome duomenų, atspindinčių 2014 m. Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, analizę.

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Aušra Survilaitė


[1]Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo, Valstybės žinios, 2007-11-24, Nr. 121-4983

[2] Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Valstybės žinios, 2002-07-17, Nr. 72-3022

[3] Želvienė A. Naujas visuomenės sveikatos stebėsenos modelis savivaldybėse, Visuomenės sveikata, 2014/2 (65)